لوگو و معرفی سایت

لوگو و معرفی سایت

تغییر لوگو متنی به تصویر :

 • به پیشخوان وردپرس بروید > نمایش > شخصی سازی > لوگو و معرفی سایت
 • بر روی گزینه Logo Image کلیک کنید
 • لوگو را ارسال کنید
 • پهنا و ارتفاع لوگو را تنظیم کنید

site-logo

همچنین برای تغییر شعار سایت “معرفی سایت” می توانید از همین قسمت اقدام کنید:

 • به پیشخوان وردپرس بروید > نمایش > شخصی سازی > لوگو و معرفی سایت
 • اسکرول کرده و به قسمت Site Tagline بروید و بر روی گزینه Text کلیک کنید
 • متن دلخواه را وارد کنید
 • بر روی “ذخیره و انتشار” کلیک کنید

site-tagline


Site Logo & Tagline

To display a logo image instead of the site name text:

 • Go to WP Admin > Appearance > Customize > Site Logo and Tagline
 • Under “Site Logo”, select “Logo Image” radio button
 • Upload a logo image
 • Specify the logo image width and height

site-logo

 

You can also change website Tagline from here:

 • Go to WP Admin > Appearance > Customize > Site Logo and Tagline
 • Scroll down and under “Site Tagline”, select “Text” radio button
 • Enter your site Tagline
 • Click “Save & Publish”

site-tagline